Alimentatie

Algemeen

Wat is alimentatie

Alimentatie bij of na scheiding of ontbinding van het huwelijk

Wanneer stelt de rechter een alimentatieregeling vast

Duur van de partneralimentatie

Rechtsbijstand

Kosten

Hoe verloopt de procedure

Hoger beroep en cassatie

Betaling van partneralimentatie

Betaling van kinderalimentatie

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Periodieke aanpassing van alimentatiebedragen

Indexeringspercentages vanaf 1974

Inkomen ex-partners na scheiding

Pensioen

Alimentatie bij of na scheiding of ontbinding van het huwelijk

Partneralimentatie samen afspreken:
Bij de scheiding kunnen uw ex-partner en u samen afspraken maken over alimentatie betaling.
Zo’n afspraak wordt in een schriftelijke overeenkomst (scheidingsconvenant) vastgelegd. Dit gebeurt meestal in overleg met de advocaat of de notaris.
Als bij de scheiding is afgesproken dat er geen alimentatie hoeft te worden betaald en na verloop van tijd kan uw ex-partner of u niet meer (geheel) in het eigen levensonderhoud voorzien, dan kan diegene alsnog aan de ander om alimentatie vragen. Ook dan kunnen uw ex-partner en u daar samen een afspraak over maken die schriftelijk wordt vastgelegd en door beiden wordt ondertekend. Verder kan het zo zijn dat de omstandigheden van uw ex-partner of u zo veranderen dat de afgesproken alimentatieregeling niet meer redelijk is.
U kunt dan samen een andere alimentatieregeling afspreken die schriftelijk wordt vastgelegd en door u allebei wordt ondertekend. Spreken uw ex-partner en u na verloop van tijd een (andere) alimentatieregeling af, dan gebeurt dat vaak via een advocaat of notaris. Als u samen een alimentatieregeling afspreekt en één van beiden vraagt een bijstandsuitkering aan, dan vraagt de gemeentelijke sociale dienst aan de andere ex-partner een opgaaf van alle financiële gegevens. Dit om te kunnen beoordelen of (een deel van) de bijstand op hem of haar kan worden verhaald.

Kinderalimentatie samen afspreken Ook over alimentatie voor minderjarige kinderen kunnen uw ex-partner en u als ouders in het scheidingsconvenant een afspraak maken. In dat geval bekijkt de rechter of het overeengekomen bedrag naar verhouding niet veel te laag is. Als de rechter dat nodig vindt, kan hij of zij een ander bedrag vaststellen. Kinderalimentatie loopt door tot het kind 21 jaar wordt. Dit betekent dat de afspraak tussen uw ex-partner en u
(de ouders) moet worden vervangen door een afspraak tussen de betalende ouder en het kind, als het kind 18 jaar wordt. Het kan zijn dat dan hetzelfde bedrag wordt afgesproken, maar er kan ook een andere afspraak worden gemaakt. Is het kind op het moment dat uw partner en u uit elkaar gaan 18, 19 of 20 jaar, dan moeten de betalende ouder en het kind samen afspreken welk bedrag het kind als bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie van de ouder krijgt. (Bij meerderjarige kinderen speelt de Wet studiefinanciering een rol. Als het kind studiefinanciering heeft en er wordt een relatief laag alimentatiebedrag
afgesproken, kan het zijn dat het kind voor een hoger bedrag wordt gekort op de aanvullende beurs.)

Partneralimentatie via de rechter
Kunnen of willen uw ex-partner en u geen afspraken maken over een alimentatieregeling en heeft één van u beiden toch een financiële ondersteuning nodig, dan kan de rechter een alimentatieregeling vaststellen. De rechter kan partneralimentatie vaststellen als nevenvoorziening bij een scheidingsprocedure (zie de brochure ’U gaat scheiden’).
Is dat niet gebeurd, maar heeft na verloop van tijd één van u toch financiële
ondersteuning nodig, dan kan de rechter op verzoek van diegene een alimentatieregeling
vaststellen.

Kinderalimentatie via de rechter
Ook als u als ouders samen geen afspraken kunt maken over kinderalimentatie voor een minderjarig kind, stelt de rechter een bedrag per kind vast dat meestal maandelijks moet
worden betaald. De rechter kan ook voor meerderjarige kinderen een bedrag vaststellen dat de meerderjarige van de ouder(s) moet krijgen als ouder(s) en kind er niet samen uitkomen. In de beslissing van de rechter staat wanneer de eerste betaling moet worden gedaan.
De rechter kan in de beslissing ook voorwaarden opnemen.