Alimentatie

Algemeen

Wat is alimentatie

Alimentatie bij of na scheiding of ontbinding van het huwelijk

Wanneer stelt de rechter een alimentatieregeling vast

Duur van de partneralimentatie

Rechtsbijstand

Kosten

Hoe verloopt de procedure

Hoger beroep en cassatie

Betaling van partneralimentatie

Betaling van kinderalimentatie

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Periodieke aanpassing van alimentatiebedragen

Indexeringspercentages vanaf 1974

Inkomen ex-partners na scheiding

Pensioen

Algemeen


Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud.
In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor:
– echtgenoten en ex-echtgenoten
– geregistreerde partners en ex-geregistreerde partners;
– ouders en kinderen
– stiefouders en partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend. Niet alleen echtgenoten en geregistreerde partners zijn volgens de wet onderhoudsplichtig tegenover elkaar, maar ook ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners zijn dat. De ene ex-echtgenoot of ex-geregistreerde partner moet in principe bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, als die ander niet in staat is om (helemaal) in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Sinds 1994 zijn de wettelijke regels over de alimentatieplicht van ex-echtgenoten veranderd.Volgens die ’Wet limitering alimentatie’ duurt een alimentatieplicht tussen ex-echtgenoten die op of ná 1 juli 1994 samen is afgesproken of door de rechter is vastgesteld, in principe twaalf jaar. Deze regels gelden ook als een geregistreerd partnerschap door de rechter beëindigd wordt. De verplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders voor
hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn.Voor kinderen beneden de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders. Dit geldt in grote lijnen ook voor de partner van de ouder die zelf niet de ouder is van het kind en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefent.Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld als het kind geestelijk en/of lichamelijk is gehandicapt. Een zelfde financiële verplichting hebben kinderen voor hun ouders als hun ouders behoeftig zijn.